VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY/OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

WWW.ROLMAJSTER.SK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), upravujú podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou ROLMAJSTER, Výrobná a obchodná spoločnosť „ROLMAJSTER” s.c Dawid Kurek, Józef Kurek ul. Źródlana 22 33-340 Stary Sącz Poľsko, IČO: 382779378, DIČ: 734-356-91-05 e-mail: [email protected], tel.: 0904857062(ďalej ako „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej ako „kupujúci“), na základe kúpnej zmluvy tovaru, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej ako „zmluva“), pričom sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa. Predávajúci a kupujúci sa ďalej spoločne označujú ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“. 

II. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

1. Tovar – predmet zmluvy, ktorým je hnuteľná vec, ktorá je v ponuke predávajúceho a o ktorý prejavil záujem kupujúci, pričom môže byť označovaná aj ako produkt, alebo iným názvom, ktorý má rovnaký význam a obsah. Kupujúci berie na vedomie, že elektronické zobrazenie tovaru je len ilustračné a môže sa líšiť od skutočného vzhľadu tovaru, pričom zobrazenie tovaru závisí aj od kvality a nastavenia zariadenia kupujúceho, na ktorom si tovar na webe prehliada.
2. Objednávka –  elektronická komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej kupujúci prejavil vôľu kúpiť tovar, alebo akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho, smerujúci k uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim, vyjadrený najmä telefonicky, emailom, alebo iným spôsobom. 
3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Podnikateľ -  kupujúci, ktorý jedná s predávajúcim pri uzatváraní zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti a z okolností je zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa pritom rozumie osoba zapísaná v Obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako aj  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného zákona. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou neobdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho pravidlá uvedené v týchto VOP ako pre podnikateľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Kúpna cena – kúpna cena tovaru s DPH, ktorú si zmluvné strany dohodli v objednávke. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.
6. Dodacia adresa – adresa, ktorú uviedol kupujúci v objednávke a na ktorú je kupujúcemu doručený tovar, pričom táto adresa je miestom prevzatia a odovzdania tovaru do užívania kupujúcemu na základe zmluvy.
7. Prevzatie tovaru – okamih, kedy je kupujúcemu, alebo kupujúcim poverenej osobe odovzdaný tovar, ktorý ho preberie do užívania na základe zmluvy.

III. PREDMET A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu. Zmluvný vzťah na základe zmluvy sa riadi zmluvou, VOP a ďalšími právnymi úkonmi smerujúcimi k uzavretiu a plneniu zmluvy, ktoré zmluvné strany uskutočnia pred uzavretím zmluvy a/alebo počas jej plnenia a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade rozporu zmluvy a VOP má prednosť zmluva.
2. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie zmluvy, ktorým je objednávka, pričom takouto akceptáciou zo strany predávajúceho je okamih záväzného potvrdenia objednávky kupujúceho, prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke, alebo iným preukázateľným spôsobom (ďalej ako „Zmluva“). Záväzné prijatie objednávky je zaslané kupujúcemu spravidla do 2 dní, odo dňa zaslania objednávky, pričom táto doba sa môže meniť.
3. Pred záväzným prijatím objednávky predávajúci zašle kupujúcemu tieto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že zaslanie týchto VOP neznamená záväzné potvrdenie objednávky a majú len informatívny charakter. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito VOP a v prípade, ak s nimi nesúhlasí, alebo má k nim akékoľvek pripomienky, je povinný informovať o tom bezodkladne predávajúceho v akejkoľvek forme na kontaktné údaje predávajúceho.
4. V prípade, ak kupujúci nevyjadrí svoj nesúhlas s VOP v zmysle predchádzajúceho odseku, má sa za to, že kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, týmto porozumel a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

IV. DORUČENIE TOVARU

1. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci v objednávke. Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledovné spôsoby dopravy tovaru: 
- osobný odber na adrese sídla predávajúceho alebo
- doručenie tovaru na dodaciu adresu určenú kupujúcim.
Kuriérska zásielka: 
Platba predom/prevod - 3.99 €
Na dobierku - 5.99
Platba predom rýchly bankový prevod PayU 3.99 €
Objednávky sa odosielajú do 2-4 pracovných dní od dátumu pripísania platby na náš účet (platba vopred) alebo od uskutočnenia objednávky (platba na dobierku). Kuriér doručí tovar do 2 pracovných dní od dátumu odoslania. 

2. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne na adrese sídla predávajúceho: ul. Źródlana 22 33-340 Stary Sącz Poľsko, avšak len za podmienky vopred uhradenej kúpnej ceny v plnej výške. 
3. Tovar sa doručuje na dodaciu adresu. Kupujúci môže dodaciu adresu zmeniť do momentu odoslania tovaru.
4. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu tovar riadne a včas, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky, prípadne v neskoršom termíne určenom v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že tovar nebude doručený včas, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. V prípade, že tovar nie je doručený včas z dôvodov tzv. vyššej moci, predávajúci nezodpovedá za takéto omeškanie s doručením tovaru.
5. Kupujúci je povinný tovar na dodacej adrese prevziať, alebo zabezpečiť jeho prevzatie v mene a na účet kupujúceho, pričom kupujúci zodpovedá za prevzatie tovaru inou osobou tak, ako keby tovar prevzal sám. V prípade, ak sa tovar nepodarí doručiť z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúcemu budú účtované náklady s opätovným doručovaním ako škoda, ktorá tým predávajúcemu vznikla. To neplatí, ak kupujúci písomne včas odstúpi od zmluvy.
6. Obal tovaru je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že je obal tovaru poškodený, je potrebné túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a s dopravcom skontrolovať obal tovaru, ako aj tovar a spísať záznam o poškodení v akejkoľvek forme, ktorú dopravca potvrdí. V prípade, že je tovar poškodený, kupujúci môže odmietnuť takýto tovar prevziať. Následne, najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru s poškodeným obalom, a/alebo poškodeného tovaru je kupujúci povinný zaslať záznam o poškodení, alebo záznam o odmietnutí prevzatia tovaru predávajúcemu, prípadne aj s uplatnením nárokov v súvislosti s poškodením tovaru. Následne bude kupujúci informovaný o ďalšom postupe.
7. Od dátumu prevzatia tovaru prechádza zodpovednosť škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru, na základe podmienok uvedených v záväznom potvrdení objednávky pred prevzatím tovaru.
2. Kúpna cena je splatná priamo na základe zmluvy, bez nutnosti vystavenia faktúry, pričom kúpna cena je vo výške uvedenej v záväznom potvrdení objednávky a jej splatnosť je 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväzného potvrdenia objednávky, prípadne okamihom pred prevzatím tovaru, v prípade tzv. dobierky.
3. Kupujúci môže uskutočniť platbu bankovým prevodom alebo dobierkou, pričom v prípade, ak si kupujúci zvolí ako možnosť doručenia tovaru na osobný odber v sídle, predávajúceho je povinný uhradiť kúpnu cenu bankovým prevodom pred vyzdvihnutím tovaru.  V prípade platby bankovým prevodom sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním celej sumy uvedenej v záväznom potvrdení objednávky v plnej výške na účet predávajúceho, pričom akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s jednotlivým druhom platby znáša výlučne kupujúci.
4. V prípade platby bankovým prevodom je tovar odoslaný kupujúcemu najneskôr na 5. deň od prijatia platby na bankový účet uvedený v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, ak nie je platba prijatá najneskôr do 7 kalendárnych dní po odoslaní záväzného potvrdenia objednávky, zmluva sa ruší od počiatku.
5. Platby za objednaný tovar je možné realizovať na dobierku (pri prevzatí tovaru), prostredníctvom elektronického platobného systému PayU S.A. alebo prevodom na bankový účet predajcu.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar s potrebnými informáciami a dokladmi kupujúcemu v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy tovaru.
2. V prípade, ak sa vyskytne na tovare poškodenie alebo chyba počas záručnej doby, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú je povinný odstrániť, predávajúci je povinný bezodkladne takúto chybu odstrániť, na základe podmienok uvedených v týchto VOP.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať akúkoľvek objednávku z dôvodu nedostupnosti tovaru, nemožnosti riadneho dodania tovaru, alebo nemožnosti splnenia podmienok dohodnutých v zmluve. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom, a/alebo sms, a/alebo telefonicky. V prípade stornovania objednávky nemá kupujúci žiadne nároky vyplývajúce z objednávky.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci je povinný tovar prevziať na dodacej adrese a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru v súlade s týmito VOP.
2. Bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný tovar skontrolovať na prípadné viditeľné chyby. V opačnom prípade sa má za to, že tovar v čase prevzatia tovaru nemal žiadne chyby. V prípade, ak kupujúci v tejto lehote zistí chybu alebo poškodenie tovaru, je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, o tom informovať predávajúceho a prípadne mu zaslať fotografiu chyby alebo poškodenia. Následne je kupujúci povinný postupovať podľa pokynov predávajúceho. 

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácií tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. 
3. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom požadovanými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, atď.). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 
4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a teda trvá 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú podnikatelia, sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy tovaru. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa v tejto lehote na tovare vyskytnú (ďalej ako „Záruka“), s ohľadom na jeho bežné opotrebenie spôsobené jeho bežným užívaním. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol kupujúci pred uzatvorením zmluvy informovaný, alebo na chyby, ktoré boli zjavné a o ktorých kupujúci musel vedieť. Podmienkou záruky je užívanie tovaru spôsobom určeným výrobcom tovaru a s príslušenstvom k tovaru, ktoré je s tovarom kompatibilné.
5. V prípade, ak sa počas záruky vyskytne na tovare chyba, za ktorú zodpovedá predávajúci, je predávajúci povinný na svoje náklady chybu tovaru odstrániť tak, aby bol tovar spôsobilý na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy tovaru, prípadne kupujúcemu namiesto odstránenia chyby tovaru, poskytnúť zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo poskytnúť ten istý tovar bez chýb, alebo podobný tovar so súhlasom kupujúceho, na základe podmienok týchto VOP.
6. V prípade, ak sa na Tovare vyskytne chyba, kupujúci je povinný bezodkladne o tom písomne, alebo elektronicky informovať predávajúceho na jeho kontaktných adresách (ďalej aj ako „reklamácia“, alebo „uplatnenie reklamácie“) a tovar bezodkladne uschovať tak, aby nedošlo k zväčšeniu takejto chyby. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností a zaniká jeho nárok na bezplatnú opravu tovaru. Kupujúci je povinný umožniť práce s tovarom, za účelom zistenia príčin chyby tovaru a odstránenia tejto chyby, pričom je povinný pri takýchto prácach zároveň bezodkladne poskytnúť súčinnosť a potrebné informácie.
7. Kupujúci je povinný spolu s uplatnením reklamácie, alebo bezodkladne po uplatnení reklamácia, zaslať tovar na adresu predávajúceho:  ul. Źródlana 22 33-340 Stary Sącz Poľsko. V prípade, ak nebude reklamácia zamietnutá, predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie zašle sumu rovnajúcu sa nákladom kupujúceho na zaslanie tovaru predávajúcemu, poštou alebo bankovým prevodom kupujúcemu, na základe pokynov kupujúceho, ktoré kupujúci zašle predávajúcemu. V prípade, ak bude reklamácia zamietnutá, znáša náklady na zaslanie tovaru predávajúcemu kupujúci a rovnako v tomto prípade kupujúci znáša náklady na opätovné doručenie tovaru po zamietnutej reklamácii kupujúcemu.
8. Povinnosti a postupy podľa tohto článku sa vzťahujú aj na príslušenstvo tovaru a jeho súčasti. 
9. Konanie, v ktorom sa vybavuje reklamácia, začína dňom preukázateľného uplatnenia chýb, za splnenia vyššie uvedených podmienok a musí byť ukončené najneskôr do 30 dní od jeho začatia.
10. Tovar je možné v prípade potreby opravovať len v autorizovaných servisoch určených predávajúcim alebo výrobcom tovaru. V opačnom prípade, z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za chyby a škodu, ktorá týmto na tovare vznikne a to aj v budúcnosti, v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti a zároveň zaniká záruka.
11. Pri uplatnení reklamácie musí byť kupujúcemu vydané potvrdenie a kupujúci musí byť poučený o svojich právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, musí byť takéto potvrdenie doručené kupujúcemu ihneď, resp. bez zbytočného odkladu.
12. V konaní po uplatnení reklamácie, v rámci zhodnotenia technického stavu tovaru sa okrem iného posudzuje, či za chybu tovaru zodpovedá predávajúci a určuje sa spôsob odstránenia chyby. V prípade, ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za chybu zodpovedá kupujúci, odstránenie chyby tovaru sa vykoná na náklady kupujúceho, ktoré môže predávajúci žiadať od kupujúceho pred odstránením chyby tovaru. V prípade, ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za chybu zodpovedá predávajúci, chyba bude odstránená bez zbytočného odkladu na náklady predávajúceho, najneskôr tak, aby bolo konanie, v ktorom sa vybavuje reklamácia, ukončené najneskôr do 30 dní od jeho začatia. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru.
13. V prípade uplatnenia reklamácie tovaru v záruke, môže byť reklamácia zamietnutá len na základe odborného posúdenia. Náklady na takéto odborné posúdenie, ako aj náklady súvisiace s odborným posúdením sa nemôžu uplatňovať voči kupujúcemu, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade zamietnutia reklamácie na základe odborného posúdenia, musí byť kupujúcemu poskytnutá kópia takéhoto odborného posúdenia, najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
14. Po ukončení konania, v ktorom sa vybavuje reklamácia, musí byť kupujúcemu vydané potvrdenie o vybavení reklamácie a tovar. Na tú istú chybu nemožno uplatniť reklamáciu opakovane.
15. Reklamácia môže byť vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:
i. výmenou tovaru, resp. uzatvorením novej zmluvy, 
ii. opravením tovaru, 
iii. vrátením kúpnej ceny, 
iv. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, 
v. zamietnutím reklamácie.
16. V prípade, ak je reklamácia vybavená opravením tovaru, kupujúci je povinný uschovať si všetky dokumenty od pôvodného tovaru, ktoré musia byť predložené pri ďalšej prípadnej reklamácii. V prípade, ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru, na takýto nový tovar platí nová záruka odo dňa jeho prevzatia. 
17. Nároky kupujúceho z uplatnenia chýb tovaru, v nadväznosti na vyššie uvedené, zanikajú:
i. bezodkladným neoznámením chyby tovaru,
ii. zásahom do tovaru, inak ako v autorizovanom servise,
iii. poškodením tovaru kupujúcim, alebo spôsobom, za ktorý zodpovedá kupujúci, alebo spôsobom, ktorý vylučuje zodpovednosť predávajúceho,
iv. skončením záruky.
18. V prípade, ak kupujúci nemôže počas konania v ktorom sa vybavuje reklamácia Tovar riadne užívať, Záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Kupujúci Tovar užívať.
19. V prípade, ak Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim a obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, alebo sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a predávajúci odpovedal na takúto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého si kupujúci vyberie.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený okrem iného odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred prevzatím tovaru. V prípade,  ak chce kupujúci v rámci tejto lehoty odstúpiť od zmluvy, je oprávnený v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať, pričom nemôže začať tovar bežne používať. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto VOP, ktorý je potrebné zaslať elektronicky alebo poštou na kontaktnú adresu predávajúceho.
2. Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom uvedené, najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresa, dátum, podpis, spôsob, akým má predávajúci vrátiť peniaze, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je s odstúpením od zmluvy povinný vrátiť predávajúcemu tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, ktorú k nemu dostal, v originálnom balení, pričom náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. Kupujúci môže odstúpenie od zmluvy, ako aj tovar zaslať na adresu predávajúceho.
3. Predávajúci je povinný v prípade platného odstúpenia od zmluvy a riadneho vrátenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci vykonal v prospech predávajúceho v súvislosti so zmluvou, rovnakým spôsobom, akým ich prijal, prípadne spôsobom určeným kupujúcim pri odstúpení od zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 
4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.
5. V prípade, že kupujúci pri odstúpení od zmluvy vráti predávajúcemu tovar, vrátane príslušenstva a obalu, ktorý je poškodený, alebo inak znehodnotený, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu, vrátane jeho príslušenstva a obalu a predávajúci je oprávnený odpočítať si takúto škodu z peňazí, ktoré mu zaplatil kupujúci.
6. Zánik zmluvy sa nedotýka účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania nárokov zo zmluvy.

X. ZÁSADY SÚKROMIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správcom osobných údajov poskytnutých zákazníkmi internetového obchodu (t.j. meno, priezvisko, názov firmy alebo firmy, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo REGON, číslo NIP) v súvislosti s nákupmi sú partnermi občianskeho združenia Firma výroba a predaj "ROLMAJSTER" s.c. so sídlom ul. Źródlana 22, 33-340 Stary Sącz: pán Dawid Kurek a pán Józef Kurek.
 2. Osobné údaje slúžia na vytváranie užívateľských účtov v internetovom obchode, zasielanie newsletteru, ako aj obchodných a marketingových informácií a na realizáciu kúpnych zmlúv, a preto môžu byť prevedené na subjekty zodpovedné za doručenie zakúpeného tovaru zákazníkovi a inštitúciám pripisujúcim nákup. Zákazníci majú právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť údajov. Údaje sú poskytované dobrovoľne, avšak za predpokladu, že sú nevyhnutné pre objednávku tovaru a jeho realizáciu poskytovateľom služby. 
3. Informácie o spôsoboch a technických opatreniach na zisťovanie a opravu chýb v zadávaných údajoch:
a) Pri zadávaní objednávky, až do okamihu stlačenia tlačidla „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“, majú zákazníci, ktorí majú účet v internetovom obchode, možnosť svojpomocne opraviť zadané údaje úpravou profilu účtu. 
b) Overenie údajov, alebo opravu objednávky je možné vykonať aj zaslaním e-mailu poskytovateľovi služby na [email protected] . Zákazník má možnosť kedykoľvek zmeniť údaje zadané pri vytváraní účtu v rámci dostupných možností.
4. Informácie o zásadách a spôsoboch zaznamenávania, zabezpečenia a zdieľania obsahu uzatvorenej zmluvy poskytovateľom služby druhej strane: 
a) Obsah uzatvorenej zmluvy je zaznamenaný, zabezpečený a sprístupnený odoslaním príslušného e-mailu po uzavretí kúpnej zmluvy.
b) Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy je konsolidovaný, zabezpečený a sprístupnený odoslaním obsahu uzatvorenej zmluvy na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkovi alebo poskytnutím špecifikácie objednávky a dokladu o kúpe zákazníkovi.
c) Obsah uzatvorenej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme poskytovateľa služby a sprístupnený na každú žiadosť zákazníka. 
5. Podrobné pravidlá ochrany osobných údajov zákazníka sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto nariadení.

XI. DORUČOVANIE

1. Akékoľvek informácie, oznámenia, dokumenty sa medzi zmluvnými stranami doručujú v písomnej forme alebo elektronicky, ak nie je písomná forma vyžadovaná právnymi predpismi, a to na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve, a na kontaktné adresy predávajúceho uvedené v týchto VOP. Elektronicky sa rozumie e-mailom.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej forme doručovania, ktorá musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. V prípade doručovania doporučenou zásielkou sa zásielka považuje doručená dňom jej prevzatia, alebo posledným dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie.
4. V prípade doručovania obyčajnou zásielkou sa zásielka považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní.
5. V prípade doručovania e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického účtu sa zásielka považuje za doručenú 2. dňom po jej odoslaní.
6. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju ktorákoľvek zo zmluvných strán odmietne prevziať, alebo dňom, ktorým je na zásielke vyznačená poznámka s významom, že adresát je neznámy a tento neoznámi druhej zmluvnej strane vopred správnu adresu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením zmluvy oboznámil, porozumel im v celom rozsahu a na znak súhlasu s VOP, uzatvára túto zmluvu.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.rolmajster.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich VOP, to však nemá vplyv na zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia VOP.
3. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení povinnosti poskytnutia informácií predávajúcim, v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3-6, 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou a VOP sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú vyriešiť spor mimosúdnou cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.
6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 05.05.2020

ROLMAJSTER s. r. o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby definovali metódy používané na zhromažďovanie, používanie a ochranu osobných údajov používateľov používajúcich webovú stránku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). 
Zabezpečujeme ochranu údajov zhromaždených prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke a v rámci spolupráce v súlade s platnou legislatívou, no mimoriadnu pozornosť venujeme utajeniu hesiel a prihlasovacích údajov a používaniu vhodných nastavení zabezpečenia a možností internetu.
Správcom vašich údajov sú partneri občianskeho združenia Firma výroba a predaj "ROLMAJSTER" s.c. so sídlom ul. Źródlana 22, 33-340 Stary Sącz (DIČ: 734-356-91-05): pán Dawid Kurek a pán Józef Kurek. Ochrana údajov sa vykonáva v súlade s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov a ich uchovávanie prebieha na zabezpečených serveroch. 

1. Rozsah zberu údajov
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje poskytnuté používateľom spôsobom uvedeným v pravidlách internetového obchodu. To znamená, že na našej stránke spracúvame údaje majiteľov účtov, a to najmä: meno, priezvisko, názov firmy alebo firmy, adresa bydliska, korešpondenčná adresa / adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo REGON, daňové identifikačné číslo. Poskytovateľ služby je zároveň správcom osobných údajov osôb prihlásených na odber noviniek a súhlasu so zasielaním obchodných a marketingových informácií.

2. Za akým účelom a na akom základe údaje spracúvame 
Údaje užívateľov a zákazníkov budú spracúvané správcom za účelom:
1) vykonanie objednávky, a to aj za účelom vytvorenia, formovania obsahu zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie a účtovania transakcií; Správcovia pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu spracúvajú osobné údaje zákazníkov za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb. Vyššie uvedené zahŕňa najmä: prípravu a expedíciu tovaru, e-mailový alebo telefonický kontakt so zákazníkom, vybavovanie záväzkov a pohľadávok voči zákazníkom, vybavovanie reklamácií, vykonávanie rozborov predaja vrátane štatistických údajov a archiváciu údajov. Údaje budú spracované na základe:
• čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, a to aj na účely vybavovania reklamácií; 
• čl. 6 sek. 1 lit. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má správca - najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona zo dňa 26.07.1991 o dani z príjmov fyzických osôb a zákona z 15.02.1992 o dani z príjmov právnických osôb; 
• čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov - právo prevádzkovateľa uplatňovať alebo obhajovať nároky by sa malo považovať za oprávnený záujem. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je zmluvnou požiadavkou a je úplne dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov však znemožňuje nákup cez internetový obchod a zrealizovanie objednávky.

2) vytvorenie účtu v internetovom obchode 
Ak si používateľ vytvorí a používa účet v internetovom obchode, správcovia spracúvajú osobné údaje za účelom obsluhy účtu a poskytovania prístupu k niektorým funkciám internetového obchodu. 
Údaje budú spracované na základe:
• čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, a to v rozsahu nepovinných osobných údajov. 
• čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby na vytvorenie zákazníckeho účtu;
 Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je zmluvnou požiadavkou a je úplne dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov však znemožňuje zriadenie účtu a poskytovanie funkcionality internetového obchodu.
3) zasielanie newsletteru, zasielanie správ obsahujúcich obchodné informácie s predchádzajúcim súhlasom, zasielanie správ na marketingové účely s predchádzajúcim súhlasom;
 Správcovia budú spracúvať osobné údaje užívateľov aj na účely zasielania newsletteru a/alebo iných marketingových materiálov týkajúcich sa produktov a služieb ponúkaných poskytovateľom služieb, vrátane zasielania správ obsahujúcich obchodné informácie a zasielania správ na marketingové účely.
 V rámci tohto procesu súvisiaceho so zasielaním newsletteru a/alebo iných marketingových materiálov správcovia spracúvajú osobné údaje vrátane mena a priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla. Spracovanie údajov bude prebiehať na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa, t.j. podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné zo strany poskytovateľa služby zasielať newsletter a/alebo iné marketingové materiály. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielania newsletteru alebo iných marketingových materiálov odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, ku ktorému môže dôjsť napríklad poskytnutím relevantných informácií prostredníctvom kontaktného formulára, alebo kliknutím na príslušný odkaz v správu s newsletterom. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné a je na uvážení dotknutej osoby a ich spracovanie správcom závisí od získania jej súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 
4) správna implementácia služieb poskytovaných elektronicky, správcovia budú spracúvať osobné údaje používateľov na účely súvisiace s riadnou realizáciou služieb poskytovaných elektronicky.
 Spracovanie údajov bude prebiehať na základe čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov - za oprávnený záujem treba považovať právo správcu na zaistenie bezpečnosti informácií, osôb alebo majetku, ako aj snaha o zvyšovanie kvality poskytovaných produktov a služieb. 
5) Používanie webovej stránky – údaje zozbierané webovou stránkou 
Vo vzťahu k používateľom navštevujúcim internetový obchod sa iba na informačné účely zhromažďujú údaje odoslané prehliadačom používateľa,  t. j. údaje, ktoré sú z technických dôvodov nevyhnutné na zobrazenie webovej stránky a zabezpečenie jej stabilnej a bezpečnej prevádzky.
Vo vyššie uvedenom prípade môžu byť zhromažďované údaje aj pre vývoj a zlepšovanie webovej stránky a jej prispôsobenie potrebám používateľov. Môžu to byť údaje o tom, koľko používateľov navštívilo webovú stránku, ako ju našli a o aké otázky alebo produkty sa zaujímali.
 Zhromaždené údaje môžu okrem iného zahŕňať: IP adresu, parametre softvéru a hardvéru používaného používateľom, zobrazené stránky, identifikačné číslo mobilného zariadenia a ďalšie údaje týkajúce sa zariadení a používania systému.
 Správcovia používajú súbory cookies na poskytovanie služieb, prispôsobenie webovej stránky individuálnym preferenciám používateľov a na štatistické a reklamné účely. Tento mechanizmus je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača. Používaním webovej stránky bez zmeny nastavenia prehliadača súhlasíte s ukladaním súborov cookies do pamäte zariadenia.
 
3. Zásady spracovania osobných údajov 
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na nasledujúcich princípoch: 
• V rámci spracovania údajov budeme vykonávať profilovanie, ktoré bude spočívať vo využití automatizovanej analýzy údajov zo strany správcov a vyhodnotení vybraných faktorov, ktoré nám umožnia analyzovať správanie používateľov s cieľom určiť najlepšiu ponuku a vybrať vhodný obsah informačných a propagačných materiálov s prihliadnutím na preferencie používateľov.  Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín v zmysle čl. 13.14 GDPR. 

4. Doba uchovávania osobných údajov 
Vaše osobné údaje budú spracované v nasledujúcich obdobiach:
• údaje spracúvané na základe súhlasu: do odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním. 
• údaje spracúvané v súvislosti so zmluvou medzi objednávateľom a poskytovateľom služieb: po celú dobu trvania konkrétnej zmluvy a po jej ukončení po dobu nevyhnutnú na plnenie všetkých záväzkov zo zmluvy a po dobu, v ktorej budú reklamované nároky zmluvy, vyplývajúcej z ustanovení občianskeho zákonníka, daňového zákona alebo iných právnych ustanovení, alebo keď je to opodstatnené, kým nevznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov u nás; 
• údaje spracúvané na základe legitímnej povinnosti poskytovateľa služby v lehotách určených príslušnými zákonnými ustanoveniami - primerane k danej zákonnej povinnosti. 
• údaje spracúvané za účelom realizácie oprávneného záujmu prevádzkovateľov po dobu nevyhnutnú na realizáciu daného záujmu alebo na podanie účinnej námietky používateľa proti spracúvaniu údajov.
 Osobné údaje môžu byť uchovávané aj v iných obdobiach, ak to upravuje platná legislatíva. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania budú údaje vymazané alebo anonymizované.

 5. Vnútorné práva
Každá dotknutá osoba má právo na prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie a právo na prenosnosť údajov.
 Za podmienok stanovených v GDPR alebo iných ustanoveniach o ochrane osobných údajov a v prípadoch uvedených v týchto ustanoveniach, ak sa zistí, že osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, používateľ má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tj predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave (00-193) Warszawa, ul. Ceny 2.
 Akékoľvek zmeny vo svojich osobných údajoch môže užívateľ vykonať zaslaním konkrétneho vyjadrenia na adresu správcu. 

6. Informácie o príjemcoch údajov
 Osobné údaje používateľov môžu byť prenesené na:
 1) zamestnanci a spolupracovníci správcov oprávnení spracúvať osobné údaje, 
2) orgány alebo subjekty oprávnené podľa ustanovení zákona; 
3) subjekty, ktorým sa sprístupňujú údaje na základe uzatvorených zmlúv o činnosti vykonávanej poskytovateľom služieb, ktorým poskytovateľ služby objednáva výkon činností súvisiacich s nutnosťou spracovania údajov (spracovatelia), napr. spoločnosti poskytujúce IT služby, prevádzkovatelia IT systémov, prevádzkovatelia platobných systémov, advokátske kancelárie právnické osoby, subjekty poskytujúce účtovnícke služby, audítorské spoločnosti;
 4) kuriérske spoločnosti, ako aj dopravné a poštové služby, ktoré vám doručia objednané balíky; 
5) distribútori, výrobcovia alebo garanti tovaru v prípade reklamácie zo strany zákazníka,
6) orgány alebo subjekty, ktorým budú údaje sprístupnené na základe súhlasu dotknutej osoby. 

7. Informácie o súboroch cookies
 7.1 Webová lokalita a mobilné aplikácie webovej stránky nezhromažďujú automaticky žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookies. 
7.2 Súbory cookies (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webovej stránky. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Cookies a podobné technológie sa nepoužívajú na identifikáciu užívateľa a na ich základe nie je určená identita užívateľa. Cookies a podobné technológie môžu predstavovať osobné údaje len vtedy, ak sú kombinované s inými jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami umožňujúcimi identifikáciu danej fyzickej osoby.
7.3 Subjekt, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ.
 7.4 Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely: 
a) prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám; 
b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah; 
c) udržiavanie relácie používateľa webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorej používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webu; 
7.5 Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookies alebo do ich vymazania používateľom. Nasledujúce typy cookies sa používajú ako súčasť webovej stránky: 
a) „nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných na webovej stránke, napríklad autentifikačné súbory cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie na webovej stránke; 
b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie na webovej stránke;
 c) „výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok; 
d) "funkčné" cookies, umožňujúce "zapamätanie" užívateľom zvoleného nastavenia a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu pôvodu užívateľa, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;
 e) „reklamné“ cookies, umožňujúce doručovanie reklamného obsahu používateľom viac prispôsobené ich záujmom. 

7.6 Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača, alebo aby boli informované o každom ich zverejnení na zariadení používateľa stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). 
7.7 Prevádzkovateľ Webu informuje, že obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcionality dostupné na stránkach webu.
7.8 Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webovej stránky. 
7.9 Viac informácií o súboroch cookies je dostupných na https://wszystkoociasteczkach.... 

8. Bezpečnosť osobných údajov 
Správca spracúva vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami nariadenia, vrátane vhodných technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti údajov a primeranej dôvernosti, vrátane ochrany pred neoprávneným prístupom k nim. 

9. Zmena zásad ochrany osobných údajov
Správca si vyhradzuje právo na zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, o ktorých bude užívateľov vopred informovať. 

10. Kontaktné údaje
Všetky žiadosti, oznámenia, dotazy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov správcom, vrátane prístupu k ich obsahu, spôsobu aktualizácie alebo odvolania súhlasu s ich spracovaním, je možné zasielať e-mailom na adresu: sklep@rolmajster .pl alebo písomne na adresu Firma výroba a predaj "ROLMAJSTER" sc Dawid Kurek, Józef Kurek 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 22


Rýchle dodanie!

Rýchle dodanie zaručené vďaka kuriérskej dodávke

BEZPEČNOSŤ TRANSAKCII

Šifrované pripojenie zabezpečené certifikátom SSL

Záruka vysokej kvality

Bezproblémové vrátenie 14 dní od dátumu nákupu a 2 roky záruka